Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor članov 2021

Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj,, 02.03.2021Na podlagi 18. člena pravil Karate kluba Kranj sklicujemo redni letni zbor Karate kluba Kranj, ki bo potekal v sredo, 17.3.2021 ob 18.00 uri v telovadnici Gimnazije Franceta Prešerna Kranj, v primeru lockdowna pa preko aplikacije Zoom.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Otvoritev in ugotavljanje sklepčnosti

2. Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov zbora in potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu za leto 2020

4. Finančno poročilo za leto 2020 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2020

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2020

8. Program dela za leto 2021

9. Finančni program za leto 2021

10. Podelitev priznanj dolgoletnim članom kluba

11. Razno

 

Predlog sestave organov zbora članov, zapisnikarja in overovateljev zapisnik:

 

Delovno predsedstvo:

1. Jaka Šarabon, delovni predsednik

2. Admir Džuzdanović, član

3. Iva Peternel, član

 

Verifikacijska komisija

1. Andrej Fojkar

2. Admir Džuzdanović

3. Marko Štancar

 

Zapisnikar

1. Andraž Kejžar

 

Overovatelja zapisnika

1. Drago Ristić

2. Igor Prašnikar

 

Izvršni odbor KK Kranj

Jaka Šarabon, predsednik