Prva stran
 

Vabilo na redni letni zbor članov 2020

Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj, 08.02.2020

 

Na podlagi 18. člena pravil Karate kluba Kranj sklicujemo redni letni zbor Karate kluba Kranj, ki bo v sredo, 26.02.2020 ob 18.00 uri, v športni dvorani Gimnazije Franceta Prešerna.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Otvoritev in ugotavljanje sklepčnosti

2. Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov zbora in potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu za leto 2019

4. Finančno poročilo za leto 2019 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2019

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2019

7. Razrešitev predsednika in članov organov kluba in volitve novega predsednik in članov organov kluba

8. Program dela za leto 2020

9. Finančni program za leto 2020

10. Obravnava in potrditev sprememb pravil Karate klub Kranj

11. Podelitev priznanj najboljšim tekmovalcem v letu 2019

12. Podelitev priznanj dolgoletnim članom kluba

13. Razno

 

Predlog sestave organov zbora članov, zapisnikarja in overovateljev zapisnik:

 

Delovno predsedstvo:

1. Igor Prašnikar, delovni predsednik

2. Jaka Šarabon, član

3. Iva Peternel

 

Verifikacijska komisija

1. Andrej Fojkar

2. Admir Džuzdanović

3. Marko Štancar

 

Zapisnikar

1. Andraž Kejžar

 

Overovatelja zapisnika

1. Matevž Zupan

2. Luka Babnik

 

Izvršni odbor KK Kranj

Igor Prašnikar, predsednik