Prva stran
 

ORGANI KLUBA


Karate klub Kranj je registriran pri Upravni enoti Kranj po določilih Zakona o društvih (ZDru-1, Ur.l. RS 61/2006) kot pravna oseba zasebnega prava, ki opravlja nepridobitno dejavnost.

Karate klub Kranj je pridobil tudi status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport št. 6717-53/2009/2 (0514).
 
Najvišji organ kluba je zbor članov, ki se sklicuje praviloma enkrat letno.
 
Drugi stalni organi kluba so:
  • 10-članski izvršni odbor, ki skrbi za tekoče vodenje kluba;
  • 3-članski nadzorni odbor, ki nadzoruje zakonitost delovanja;  
  • 3-članska disciplinska komisija, ki obravnava disciplinske prekrške članov.

 

Organi kluba, izvoljeni na zboru članov 10.02.2016
 

Izvršni odbor

Ime in priimek

Funkcija

Igor Prašnikar predsednik
Jaka Šarabon podpredsednik
Andraž Kejžar tajnik
Špela Štefe blagajnik
Drago Cekič član
Stane Nadižar član
Drago Ristič član
Andrej Fojkar član
Matija Jekovec član
Iva Peternel članica

 

Nadzorni odbor

Ime in priimek

Funkcija

Branko Malešič predsednik
Marko Kralj član
Franc Vagner član

 

Disciplinska komisija

Ime in priimek

Funkcija

Jaka Šarabon predsednik
Drago Cekič član
Andrej Fojkar član