Prva stran
 

REDNI LETNI ZBOR ČLANOV KLUBA

Kranj, 10.02.2022


Vse člane obveščamo, da bo redni letni zbor članov kluba v sredo, 9.3.2022 od 18.00 uri v telovadnici Gimnazije Franceta Prešerna.

 

Prve pol ure bo skupni trening za vse skupine.

 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Otvoritev in ugotavljanje sklepčnosti

2. Poročilo verifikacijske komisije, izvolitev organov zbora in potrditev dnevnega reda

3. Poročilo o delu za leto 2021

4. Finančno poročilo za leto 2021 z bilanco stanja in izkazom poslovnega izida

5. Poročilo nadzornega odbora za leto 2021

6. Poročilo disciplinske komisije za leto 2021

8. Program dela za leto 2022

9. Finančni program za leto 2022

10. Podelitev nagrad najuspešnejšim tekmovalcem v letu 2021

11. Podelitev priznanj dolgoletnim članom kluba

12. Razno

 

Predlog sestave organov zbora članov, zapisnikarja in overovateljev zapisnik:

 

Delovno predsedstvo:

1. Jaka Šarabon, delovni predsednik

2. Admir Džuzdanović, član

3. Iva Peternel, član

 

Verifikacijska komisija

1. Andrej Fojkar

2. Admir Džuzdanović

3. Marko Štancar

 

Zapisnikar

1. Andraž Kejžar

 

Overovatelja zapisnika

1. Drago Ristić 

2. Igor Prašnikar

 

Izvršni odbor KK Kranj

Jaka Šarabon, predsednik